Hieronder vind je de voorwaarden waaraan het Referrals programma (het belonen van Codex klanten voor het verwijzen van andere verenigingen naar Codex)
onderhevig is. Laatste update: 16 mei 2017

Begrippen in dit document:

  • Referral Programma: alle voorwaarden die gelden omtrent het ontvangen van een korting na doorverwijzing van Organisaties aan Styx Software om het systeem Codex en haar producten en/of diensten aan te bieden.
  • Leverancier: het bedrijf Styx Software, de aanbieder van Codex.
  • Verwijskorting: de korting die wordt vergaard vanwege het doorverwijzen van een Organisatie naar Codex.
  • Overeenkomst: het Service-level contract tussen een Organisatie en de Leverancier
  • Codex: het systeem en alle bijbehorende software en materialen die eigendom zijn van de Leverancier, maar die gebruikt worden door een Organisatie zoals afgesproken in de Overeenkomst. Ook vallen onder de noemer Codex de diensten die door de Leverancier worden geleverd volgens de Overeenkomst.
  • Verwijzende Organisatie: de Organisatie met een Overeenkomst met de Leverancier die een andere Organisatie adviseert om een Overeenkomst met de Leverancier aan te gaan.
  • Verwezen Organisatie: de Organisatie die door toedoen van de Verwijzende Organisatie besluit een Overeenkomst te tekenen met de Leverancier.

Het Referral Programma is toegankelijk voor alle Organisaties die een overeenkomst met de Leverancier hebben die getekend is vóór 26 januari 2016 en voor alle Organisaties die na 26 januari 2016 een overeenkomst hebben getekend met de leverancier en waar dit schriftelijk in het contract vermeld staat.

Artikel 1: Basisbepalingen

1.1 Bij het afsluiten van een nieuwe Overeenkomst tussen Leverancier en een Verwezen Organisatie,  het doorlopen van de proefperiode en facturatie/betalingsverplichting van de Verwezen Organisatie, ontstaat er een korting, hierna te noemen de Verwijskorting. De Verwijskorting wordt vastgesteld op 10% van het gedeelte van de contractprijs die de eerste twaalf maanden van de overeenkomst beslaat, afgesproken in de Overeenkomst tussen de Leverancier en de Verwezen Organisatie (gerekend exclusief enige btw).

1.2 De Verwijzende Organisatie ontvangt het bedrag van de Verwijskorting als krediet. Dit krediet kan worden ingezet als korting wanneer een overeenkomst wordt verlengd (bovenop al aangegeven kortingen). 

1.3 Een Verwijzende Organisatie mag meerdere keren een verwijskorting ontvangen tot een maximale  hoogte van 100% van haar totaalbedrag van de overeenkomst van het jaar waarin ze de verwijskortingen ontvangt. Een Organisatie kan dus verwijzen totdat zijzelf gratis een jaar Codex gebruikt. Eventuele bedragen die boven de 100% van haar overeenkomst uitkomen, worden niet als krediet uitgegeven.

1.4 Een Verwijzende Organisatie kan alleen verwijskorting ontvangen als de Verwijzende Organisatie al een overeenkomst heeft met de Leverancier voor het gebruik van Codex en als de Verwijzende Organisatie de proeftijd heeft doorlopen en de factuur en betaalverplichting voor deze overeenkomst heeft ontvangen of al heeft voldaan.

1.5 Na het verlopen van een overeenkomst tussen een Organisatie en de Leverancier kan de Organisatie geen krediet meer ontvangen of opbouwen. Eventueel krediet vervalt.

1.6 De Verwijskorting is exclusief btw bij uitkering in krediet in alle bovenstaande bepalingen.

1.7 De hoogte van de Verwijskorting kan, na vaststelling, niet meer gewijzigd worden.

1.8 Enig krediet dat uitgegeven wordt door middel van verwijzingen, moet binnen twaalf (12) maanden na uitgifte van het krediet verzilverd worden.

Artikel 2: Communicatie omtrent verwijzingen

2.1 De Verwezen Organisatie moet expliciet schriftelijk de naam van de Verwijzende Organisatie noemen in haar correspondentie. 

2.2 Een Verwezen Organisatie kan hoogstens één (1) Organisatie opnoemen als Verwijzende Organisatie. Als de Verwezen Organisatie aangeeft door meerdere Organisaties te zijn verwezen, gaat het om de Organisatie die de meest significante invloed heeft gehad. De Verwezen Organisatie heeft het recht om de Verwijzende Organisatie aan te geven.

2.3 De Leverancier stelt de Verwijzende Organisatie schriftelijk op de hoogte als een door hen Verwezen Organisatie een naam opgeeft van de Organisatie die haar heeft verwezen en de Verwezen Organisatie de betaalverplichting ontvangt. Dit gebeurt binnen 3 weken van het ontvangen van de betaalverplichting van de Verwezen Organisatie.

2.4 Eventueel kan de Verwijzende Organisatie al eerder kennisnemen van eventuele oriëntatie op een samenwerking. De Verwijzende Organisatie mag dan echter geen druk uitoefenen of zich mengen in deze oriëntatie op samenwerking (bijvoorbeeld om de Verwezen Organisatie te stimuleren om een hoger contractbedrag te nemen zodat er meer korting uit volgt).

2.5 De Verwezen Organisatie heeft niet de mogelijkheid deze verwijzing in te trekken of ongeldig te maken na het krijgen van de betaalverplichting en dus de activatie van de Verwijskorting. Hiervoor kan de Verwezen Organisatie nog terugkomen op haar communicatie en dus de verwijzing laten vallen. Als dit gebeurt, ontvangt de Verwijzende Organisatie helemaal geen bericht van de verwijzing of een corrigerend bericht als deze al eerdere communicatie zou hebben ontvangen.

Artikel 3: Privacy en Gedragscode

3.1 Een Organisatie met een Overeenkomst met de Leverancier dient zich altijd aan de bepalingen in haar overeenkomst met de Leverancier en de privacybepalingen in het privacybeleid van de Leverancier te houden. De bepalingen in die documenten zijn leidend voor deze voorwaarden.

3.2 Een Organisatie met een overeenkomst met de Leverancier omtrent het gebruik van Codex heeft op geen moment het recht om informatie die expliciet als vertrouwelijk is bestempeld, te delen met derden met als doel om de Organisatie te verwijzen. Dit omvat het delen van gegevens van zichzelf, interne informatie en documentatie van Codex.

3.2 De Organisatie draagt zelf zorg voor het geven van een waarheidsgetrouw beeld van de visie en waarden die de Leverancier en die Codex uitdragen. Alle uitspraken en communicatie van de Organisatie naar derden zijn de verantwoordelijkheid van diezelfde Organisatie. De Leverancier onderstreept of ondersteunt of vergelijkt deze uitspraken en communicatie op geen enkele manier behalve als een dergelijke uitspraak of communicatie schriftelijk ondertekend is door de Leverancier.

3.3 De Leverancier is op geen manier aansprakelijk voor de uitspraken dan wel communicatie vanuit een Organisatie over Codex, het gebruik van Codex of het contact met de Leverancier.

3.4 Alle prijzen en eventuele andere financiële en/of juridische informatie en/of claims die de Leverancier verstrekt aan de Organisatie, zijn bedoeld voor die Organisatie. Eventuele veranderingen aan deze gegevens zijn onder voorbehoud en hier zijn geen rechten aan te verlenen. Enige garantie van correctheid van deze gegevens vervalt zodra deze gegevens met derden gedeeld worden. Een Verwezen Organisatie kan alleen geldende bedragen ontvangen van de Leverancier.

3.5 De Leverancier en de Verwijzende Organisatie stimuleren op geen enkele manier spam, massamails, brutale en ongewenste marketing, phishing, kettingbrieven, scamming, liegen, misleidende reclame of andere technieken om klanten te werven. 

3.6 De Leverancier houdt het recht voor om een specifieke Organisatie het recht van het ontvangen van Verlengkortingen te ontnemen als hier redenen voor zijn, zolang de Leverancier met een weloverwogen reden komt .

3.7 De Verwijzende en de Verwezen Organisatie hebben het recht om een verwijskorting te weigeren, mits hier een schriftelijke en tijdige melding van komt.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

De Leverancier is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die berokkend wordt door en/of bij de Verwijzende Organisatie en/of de Verwezen Organisatie en/of derden. De Leverancier is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die wordt berokkend door de Verwijzende Organisatie en/of de Verwezen Organisatie bij derden. 

Artikel 5: Overige bepalingen

5.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.2 De Leverancier behoudt het recht de voorwaarden van het Referral Programma op elk moment te wijzigen. De Leverancier zal alle Organisaties 4 weken van tevoren op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan dit beleid.